home3
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА
НАЙ-МОДЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
Това е нашето кредо. Ние обработваме всички наши проекти последователно дигитално, от въвеждане на място през обработка на план до презентация, за да можем да обслужваме нашите клиенти бързо, ефективно и икономично.
home4
Ние сме отговорни за нашата работа
Знаем какво да направим
Вашите нужди са нашите възможности! Свържете се с нас още сега и нека поговорим за вашите бизнес нужди.

за фирмата

основна дейност

Компанията има 30  години опит и притежава всички необходими от действащото законодателство лицензи за своята дейност.

Основната дейност на нашата компания е разработване и създаване на кадастрални карти, ГИС  и бази данни, извършване на GPS и класически измервания на терен, проектиране и създаване на специализирани карти, регулационни планове, създаване на 3Д модели, прецизно лазерно сканиране.

Нашите служители винаги са в крак с най-новите професионални умения и следователно са особено мотивирани. Процесно ориентирана система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 9001, гарантира, че отговаряме на специфичните за проекта изисквания за качество.

По-голяма гъвкавост по отношение на капацитета и сроковете!

малко повече

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В БРАНША

Икономическа ефективност чрез използването на най-новия специален софтуер и геодезическо оборудване.

Концентрация върху работата по проекти.

500+

Щастливи клиенти

25000+

Изпити кафета

НАШИТЕ УСЛУГИ

ОТБЛИЗО

Географска информационна система

ГИС се използват в различни области, като например картографията, управлението на ресурси, регионално и териториално планиране, и най-вече за подпомагане на вземането на информирани решения посредством пространствено моделиране.

Геодезически заснемания - топографски план

Топографският план за изобразява границите на Вашия имот и всички ситуационни и теренни подробности

Създаване на геодезически мрежи

Геодезическите мрежи биват планови, височинни и пространствени. Създават се за дадена територия или конкретен обект с цел материализиране на съответни координатни и височинни системи - държавните координатна и височинна системи или локални такива, като при необходимост се извършват и трансформации за преход между тях.

Високоточно лазерно сканиране

Лазерното сканиране представлява безконтактно заснемане на обекти и изобразяването им с облак от точки. Използва се като основа за изработване на ортофотопланове, създаване на 3D графични модели или интерактивни представяния на обектите.

Трасиране на имотни граници и сгради

Отлагане на място на границите на Вашия поземлен имот или контура на новопроектирана сграда.

Създаване и поддържане на кадастрални карти

Когато установите, че Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта в съответствие с Вашите документи за собственост.

Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)

Подробните устройствени планове могат да бъдат: план за регулация и застрояване - ПРЗ, план за регулация - ПР, план за застрояване – ПЗ.

Изработване на проекти за вертикално планиране

С проектът на вертикално планиране и нивелетните проекти установяват необходимото изменение на релефа като дефинира височинното положение на новото строителството, , като дефиниера вертикалното положение на улиците и кръстовищата, както и икономичното и ефективно извършване на земните работи.

Изчисленията на изкопи и насипи

Те се извършват на база две топографски снимки на обекта – преди започване и след завършване на изкопните работи. В случай, че се появи необходимост за междинно следене на изкопните работи, чрез геодезично заснемане и обработка на данните ние можем да Ви предоставим резултати за всеки един етап от Вашата работа.

Изследване на деформации

Хоризонтални деформации - определят се чрез периодични прецизни измервания на контролни марки в зависимост от заданието и проекта. Вертикални деформации - определят се чрез периодично извършване на прецизна геометрична нивелация между реперите в зависимост от проекта.

Цифровизиране на картни материали

Ако имате план или карта на хартиен носител ние ще създадем информацията цифров вид и ще я предоставим във векторен вид в посочен от Вас формат.

Създаване на 3D модели

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

Заснемане и картографиране с дрон

Въздушно заснемане и картографиране и фотограметрия.

3D лазерен скенер Фаро

Ефективно проучете и проследяване напредъка на строителните работи. Измерване на обема и създаване на 3D или цифрови модели на повърхността.

+
ЧАСА РАБОТА
+
ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ
+
ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ
ЕКСПЕРТА В ФИРМАТА
Работата на специалистите от фирмата се отличава с прецизност при изпълнение на дейностите.
ПМ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Щастлив клиент
Фирмата изпълнява проектите с много добро качество и в срок.
ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ ЕООД
Щастлив клиент
Комуникацията между екипа на проект КЦМ АД и фирма СПЕЛ-96 ООД по време на съвместната ни работа е изключително мобилна , а изпълнението коректно.
КЦМ АД
Щастлив клиент
Call Now Button